• Tehnička dokumentacija

  Tehnička dokumentacija je skup projekta i elaborata u kojima se tehnički razrađuje koncepcija građevine, eksploatacijska koncepcija i daju tehnička rješenja za njenu izgradnju. 
  Projekti se razvrstavaju prema namjeni i nivou razrade na idejni projekat u minimalnoj razmjeri 1:200, glavni projekat u minimalnoj razmjeri 1:100 i izvedbeni projekat i projekat izvedenog stanja u minimalnoj razmjeri 1:50. Iznimno, izvedbeni projekat infrastrukturnih i industrijskih građevina može se izraditi i u drugom mjerilu kojim se osigurava dobra čitljivost projekta i odgovarajući prikaz smještaja građevine u prostoru. 

 • PROJEKTNI ZADATAK

  Prije izrade svakog projekta investitor bi trebao izraditi projektni zadatak.
  Projektni zadatak, kao polazna osnova za izradu projekta, sadrži: 
  1)    ciljeve i svrhu izrade projekta; 
  2)    podatke o uvjetima iz odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije; 
  3)    opći podaci o građevini (lokacija, namjena, arhitektonsko oblikovanje, dimenzije, spratnost, kapacitet, zahtijevani materijali i način obrade, etapnost gradnje, veze sa okruženjem i dr.); 
  4)    podatke o tehničkim podlogama za projektovanje u skladu sa posebnim propisima (raspoloživa geološka dokumentacija, geodetske podloge, i dr.); 
  5)    podatke o zahtijevanom nivou instalacija i opreme; 
  6)    podatke o tehnološkim procesima, štetnostima i opasnostima koji potiču od tih procesa; 
  7)    specifične zahtjeve (unutrašnje i vanjsko uređenje, termička zaštita, zaštita od buke); 
  8)    rok za izradu projekta; 
  9)    potpis i ovjera investitora; 
  10)  drugi sadržaji ovisno o specifičnosti građevine.

 • IDEJNI PROJEKAT

  Idejni projekat u skladu sa kojim se izdaju urbanističko-tehnički uvjeti građenja je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje), te smještaj građevine na građevinskoj čestici na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi. 
  Idejni projekat koji je sastavni dio urbanističke saglasnosti, odnosno lokacijske informacije, u skladu sa kojom se izdaje odobrenje za građenje, ovisno o složenosti i tehničkoj strukturi građevine, sadrži i idejno-tehničko-tehnološko rješenje u skladu sa uvjetima iz okolišne dozvole, te druge nacrte i dokumente ako su oni značajni za izradu glavnog projekta. 
  Grafički dio dokumentacije sadrži: 
  1)    situacijski plan u razmjeri 1:250 ili 1:500, sa položajem parcele u odnosu na susjedne parcele, sa prikazom postojećih i planiranih građevina sa vanjskim mjerama i ucrtanim regulacijskim i građevinskim linijama sa označenim pristupom parcele do javne površine; 
  2)    osnove karakterističnih etaža i osnovu krova u razmjeri 1:100 ili 1:200; 
  3)    karakteristične podužne i poprečne presjeke građevine u razmjeri 1:100 ili 1:200; 
  4)    potrebne izglede građevine (fasade) u razmjeri 1:100 ili 1:200, detalje i sl., u zavisnosti od vrste građevine.

 • GLAVNI PROJEKAT

  Glavni projekat je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te tehničkih specifikacija. 
  Glavni projekat ne smije u pogledu lokacijskih uvjeta biti u suprotnosti sa idejnim projektom i urbanističkom saglasnošću. 
  Projektant glavnog projekta je dužan u glavni projekat uložiti i izjavu o usuglašenosti idejnog i glavnog projekta. 

 • IZVEDBENI PROJEKAT I PROJEKAT IZVEDENOG STANJA

  Izvedbenim projektom detaljnije se razrađuje tehničko rješenje dato glavnim projektom. Izvedbeni projekat mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Na osnovu izvedbenog projekta gradi se građevina ako Zakonom ili propisom donesenim na osnovu Zakona nije drugačije određeno. 
  Izvedbeni projekat i projekat izvedenog stanja sadrže detaljnije opise, planove oplata, nacrte, armature, nacrte detalja i druge nacrte, te sve potrebne, računske provjere, a koji moraju biti izrađeni u skladu sa glavnim projektom.

 • URBANISTIČKA SAGLASNOST

  Urbanistička saglasnost je upravni akt koji se donosi kada se u postupku utvrdi da se zahtjev odnosi na građenje koje je u skladu sa planovima prostornog uređenja (regulacioni planovi, urbanistički projekti, prostorni planovi). Samo rješenje urbanističke saglasnosti ne daje pravo građenja, već se investitor treba u određenom roku važenja urbanističke saglasnosti, obratiti općinskom organu, koji je izdao urbanističku saglasnost, sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za građenje a u skladu sa utvrđenim uslovima.

  Urbanistička saglasnost važi godinu dana od dana njene pravosnažnosti, u kojem roku je potrebno podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu. Važnost urbanističke saglasnosti može se izuzetno produžiti, ali najviše za godinu dana ako se nisu promjenili uvjeti u skladu s kojim je izdata urbanistička saglasnost.

  ODOBRENJE ZA GRAĐENJE (GRAĐEVINSKA DOZVOLA)

  Odobrenje za građenje (građevinska dozvola) se donosi kada se u postupku utvrdi da je investitor dostavio odgovarajuću dokumentaciju koja je navedena kao uslov u rješenju urbanističke saglasnosti. U roku važenja rješenja odobrenja za građenje investitor je dužan da krene sa gradnjom predmetnog objekta – građevine, te nakon završetka iste da se obrati općinskom organu koji je izdao odobrenje za građenje (građevinsku dozvolu) sa zahtjevom za tehnički prijem građevine i izdavanje upotrebne dozvole.

  Odobrenje za građenje prestaje da važi ako građenje ili radovi nisu počeli u roku od godinu dana od pravosnažnosti građevinske dozvole. Rok se, izuzetno može produžiti za još jednu godinu ako se nisu promijenili uvjeti u skladu sa kojim je izdato odobrenje za građenje. Izmjenu urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje investitor može zatražiti dok traju odobreni radovi a najkasnije tri godine od pravosnažnosti odobrenja za građenje.

  ISKOLČENJE

  Prije početka građenja mora se izvršiti iskolčenje, odnosno geodetski prijenos građevine iz plana na teren, a vrši ga Općinska služba za upravu, za imovinsko- pravne poslove – geodetske poslove i katastar nekretnina putem Službe za upravu za prostorno uređenje. O iskolčenju se sastavlja zapisnik koji se dostavlja općinskoj građevinskoj inspekciji.

  ODOBRENJE ZA UPOTREBU OBJEKTA

  Odobrenje za upotrebu objekta – izgrađene građevine se donosi kada se u postupku utvrdi da je građevina izvedena u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, koji su odobreni kroz projektnu dokumentaciju u postupku izdavanja građevinske dozvole, te nakon izdavanja građevinske dozvole investitor je dužan da se obrati općinskom organu koji je izdao odobrenej za građenje (građevinsku dozvolu) sa zahtjevom za uplanjenje predmetnog objekta – građevine i knjiženje kod nadležnog Suda u zemljišne knjige.

 • POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE

  Posebni tehnički uvjeti gradnje moraju sadržavati opis tih uvjeta u slučaju kada je to propisano posebnim propisom, posebnim aktom odnosno kada to zahtijevaju uvjeti lokacije.
  Plan upravljanja građevinskim otpadom, kao sastavni dio urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, treba sadržavati opis postupanja u skladu sa posebnim propisom.
  Program kontrole i osiguranja kvalitete mora sadržavati pregled svih građevinskih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu, te opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojim će se dokazati tražena svojstva proizvoda i zadovoljavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Program kontrole i osiguranja kvalitete sadrži i popis propisa odnosno standarda na koje se program poziva, a može se pozivati i na opis stavki i iskaz količina ako su oni dio sadržaja projekta. 
  Program kontrole i osiguranja kvalitete definira projektant i sastavni je dio svake vrste glavnog projekta.

  DIJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

  Tehnička dokumentacija za izgradnju građevina visokogradnje sastoji se od sljedećih projekata struke i elaborata: 
  1)    arhitektonski projekat; 
  2)    geotehnički projekat; 
  3)    projekat konstrukcije; 
  4)    projekat instalacija (elektro, mašinske, vodovoda i kanalizacije); 
  5)    elaborat zaštite od požara; 
  6)    elaborat zaštite na radu. 
  U zavisnosti od vrste, namjene, karakteristika građevine i projektnog zadatka, tehnička dokumentacija sastoji se i od sljedećih projekata: 
  1)    geodetski elaborat; 
  2)    projekat vanjskog uređenja; 
  3)    projekat osmatranja (monitoring), ukoliko je to predviđeno projektnim zadatkom; 
  4)    projekat lifta i eskalatora; 
  5)    projekat zaštite od požara. 
  Ako se prije početka izvođenja radova građenja izvode pripremni radovi, izrađuje se i projekat pripremnih radova. 
  Za građevine, djelatnosti i zahvate koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, potrebno je izraditi opis tehnološkog postupka sa kapacitetom i shemu tehnologije.

 • LEGALIZACIJA

  Pod legalizacijom se podrazumijeva donošenje rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti, naknadnom odobrenju za građenje i naknadnoj upotrebnoj dozvoli. Bespravnim građevinama smatraju se građevine (ili njihov dio) izgrađene bez odobrenja za građenje, građevine u čijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja za građenje i građevine dograđene ili nadzidane bez odobrenja za građenje. Stupanjem na snagu Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 6/06) stekli su se uslovi za pokretanje postupaka legalizacije individualih stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih i drugih objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje kao i građevina privremenog karaktera. Izmjene odluke o legalizaciji objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera objavljene su u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 18/07, 18/08 i 35/12. Postupak legalizacije obuhvata objekte i bespravno izvedene radove izgrađene ili započete do 30.06.2012 godine, a rok za predaju zahtjeva za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti je bio do 31.12.2012 godine (istekao).

  Naknadnom urbanističkom saglasnosti su dati urbanističko tehnički uslovi za izgrađeni objekat, te propisane obaveze, potrebne saglasnosti i ostali uslovi. Odlukom o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera utvrđeno je koja sve dokumentacija je neophodna uz zahtjev za legalizaciju objekata – naknadna urbanistička saglasnost. Naknadna urbanistička saglasnost prestaje da važi, ako investitor u roku od godinu dana je ne produži ili ako ne podnese zahtjev za naknakno odobrenje za građenje.

  Naknadno odobrenje za građenje se donosi nakon što investitor podnese zahtjev i dostavi svu dokumentaciju navedenu u naknadnoj urbanističkoj saglasnosti. Naknadno odobrenje za građenje se izdaje nakon obavljenog tehničkog prijema od strane Komisije imenovane po zahtjevu investitora, koja će utvrditi da li su radovi izvedeni u skladu sa datim urbanističko-tehničkih uslova, ovjerene projektne dokumentacije i ostalih uslova, o čemu će sačiniti izvještaj.